Polityka prywatności

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

MP Tent sprzedaż i wynajem namiotów

 

uprzejmie informujemy, że firma MP Tent sprzedaż i wynajem namiotów, przetwarza informacje ze źródeł publicznych, oraz ogólnodostępnych,  GUS, Internetu, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”, mają charakter zbioru danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest wyłącznie MP Tent z siedzibą w Pobiednej ul. Strzelecka 19

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MP Tent z siedzibą w Pobiednej ul. Strzelecka 19 lub drogą e-mailową pod adresem: info@namioty.org.pl.

2.Administratorem danych są wyłącznie właściciele firmy czyli Marta Dziedzina

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów, przygotowywaniu ofert, kontakt w celu przedstawiania szeroko pojętych informacji technicznych oraz handlowych w tym marketingowych związanych z oferowanymi produktami. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firm mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania firmie MP Tent kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane również przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

7. Państwa dane nie są udostępniane a jedynie przetwarzane do celów prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę MP Tent 

8. Dostęp do Państwa danych jest zabezpieczony hasłem. Elektroniczny system sprzedaży oparty jest o program iBiznes, który jest dostosowany do nowych przepisów, o których mowa. Nasze stanowiska handlowe są tak usytuowane, by nie było możliwości podglądu ekranu komputera przez osoby niepożądane. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przez MP Tent przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

11.a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

11.b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

11.c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

11.d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

11.e wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

11.f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

11.g. wniesienia skargi.

12. Z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:

12.a. kontakt e-mailowy pod adresem: info@namioty.org.pl.

12.b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 59-814 Pobiedna ul. Strzelecka 19

13. Pozyskanie danych osobowych może nastąpić w sposób bezpośredni albo ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

15. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

16. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z jakimiś zapisami umieszczonymi powyżej, coś wymaga sprostowania lub wyjaśnienia bardzo prosimy o informację – zgodnie z pkt. 1.